Общи условия
Този сайт използва бисквитки за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му автоматично приемате тяхното използване. [Повече информация]

Общи условия

Общи условия
Условия за ползване на интернет страниците на онлайн магазин www.pchelarkj.com и сключване на договор
Общи условия на договорите за покупко - продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между онлайн магазин www.pchelarkj.com, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна,
и
от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез онлайн магазин www.pchelarkj.com.
ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.
Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на www.pchelarkj.com или чрез заплащане ползването на платени услуги, предлагани от него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.pchelarkj.com IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

І. ОБЩИ ПРАВИЛА

1.     Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия да закупува предлаганите в електронен магазин www.pchelarkj.com стоки.
2.     Настоящите правила са публикувани на интернет-страницaта на www.pchelarkj.com и се считат приети от потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите правила.
3.     Доставчикът публикува на адрес http:// www.pchelarkj.com /:
- описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;
- продажната цена, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;
- информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;
- правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по Закона за защита на потребителите;
- периода, за който направеното предложение и цена остават в сила;
- минималната продължителност на договора - при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги;
- всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.
4.     При ползване на услуги, при които се осъществява публикуване на съобщения или друг вид съдържание на страницата на www.pchelarkj.com  е забранено нарушаването на авторски и сродни права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост.
5.     Въпроси и мнения относно ползването на предлаганите на интернет страницата услуги,  могат да бъдат поставяни от всеки потребител, чрез изпращане на лично съобщение чрез формите, посочени в секцията „Контакти” на съответната страница.
6.     За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.pchelarkj.com стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в седемдневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребител предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.
7.     С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките, предлагани чрез www.pchelarkj.com.
8.     Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в интернет страницата и натисне виртуалния бутон "ВХОД". Подаването и извършването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на вида и размера на стоката и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на виртуален бутон “Купи”, обозначен срещу съответна стока, последвано от определяне на количеството на стоката и начина на плащане и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон “Поръчай”, обозначен непосредствено под виртуалните бутони за количеството на стоката и начина на плащането й. При извършена заявка електронният магазин www.pchelarkj.com уведомява Потребителя за извършената заявка на посочения при регистрацията e-mail адрес. Представител на магазина предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността на заявката от осъществилите контакт Представител на електронен магазин www.pchelarkj.com и Потребител, подал и извършил конкретната заявка, предшествано от потвърждаване от страна на Представител на електронния магазин на наличността на заявената за покупка стока.
9.     Всички цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. Потребител, желаещ да заплати цената в чуждестранна валута по смисъла на Валутния закон, предприема действия по уговаряне с Представител на електронния магазин www.pchelarkj.com на изчисляването на точния размер на цената на заявената стока в съответната чуждестранна валута.
10.    Цената по предходния член и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини: наложен платеж, банков път или по друг начин, уговорен между Потребителя и Представител на електронния магазин www.pchelarkj.com, като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.
11.    Цената на доставката е упомената в раздел „ДОСТАВКА”.
12.    Срокът на доставката е упоменат в раздел „ДОСТАВКА”.
13.    Плащанията на стоки са неавансови, а преди изтичане на срока от 7 работни дни, в които потребителят може да се откаже от договора (поръчката), платената сума се приема като задатък.
15.    Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин www.pchelarkj.com и Потребителя.
16.    Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
17.    Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
18.    Доставчикът има право:
- да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уеб сайтове и в потребителския профил;
- да изпраща до Потребителя нюзлетър-и (newsletters), за получаването на които Потребителят се е абонирал;
- да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.
19.  Доставчикът:
- полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
- не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
- не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
- доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;
- не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;
- доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки, не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси;
- не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;
- няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.
20.    www.pchelarkj.com си  запазва правото  едностранно да променя настоящите правила, както и структурата на своите интернет страници, за което не се задължава персонално да уведомява потребителите.
21.    Наличните препратки от този сайт към сайтове, собственост на трети лица са предоставени за удобство на потребителите. При използването им потребителят напуска сайта. www.pchelarkj.com не поема отговорност за никой от тях или тяхното съдържание, не налага и не препоръчва тези сайтове на потребителите, не е обвързан с информацията в тях.
22.    С приемането на настоящите правила, Потребителят се съгласява да получава и  търговски съобщения за промоции, намаления, нови артикули и др., освен ако изрично не е изразил несъгласието си чрез формата за контакт на сайта.
23.      Потребителят се задължава:
- да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
- да плати цената на заявената от него стока;
- да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
- да получи стоката;
- да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
- да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;
- с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
- да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
24.      Потребителят има право на:
- достъп в режим онлайн до сайта, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
- достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;
- да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите/;
- потребителят може да се откаже от поръчаните стоки в срок до 7 (седем) работни дни в случай, че същите не са използвани, не е нарушена целостта на опаковката им, т.е. същата следва да бъде във вида, в който е получена. Опаковката не трябва да е разкъсана и повредена, трябва да е във вида, в който е получена. Транспортните разходи са за сметка на клиента според тарифите на куриерската фирма. В случай на замяна на стока, клиентът заплаща две куриерски такси за транспорт в двете посоки. Стоката не трябва да е употребявана, прана, гладена, сглобявана  и трябва да е с всички аксесоари. Доставчикът не  носи отговорност за стока, която е счупена при неправилно сглобяване, употреба и др. манипулации от страна на потребителя;
- потребителят може да откаже поръчани и доставени стоки в следните случаи:
•    видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания;
•    възникнал дефект по време на транспортирането;
•    несъответствие в предварително договорената цена;
•    при неспазен срок на доставката, освен ако се дължи на непредвидено обстоятелство, за което купувачът е бил уведомен своевременно.
Отказът  в хипотеза 4  може да се извърши при получаване на стоката, но не и след това.
- да получи в пълен размер заплатените от него суми, в случаите на недължимо платено.
25. Потребителят се задължава:
- да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на уебсайта за електронна търговия www.pchelarkj.com и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия
- да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
- да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
- да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
- да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
- да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
При неспазване на задълженията Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
26. При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по дезактивиране нa потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.
27. Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.
28. Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от Доставчика; прекратяване поддържането на магазина; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи.
29. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.
30. Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.
31. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.
32. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
33. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

И падишахът го знаел, и изселниците: Турция – основен пазар за меда от Кърджали!

И падишахът го знаел, и изселниците: Турция – основен пазар за меда от Кърджали!

Владимир 12/01/2020 0
Турция е основният пазар за меда от Кърджалийско. Най-редовни клиенти на пчеларите са именно изселници в южната ни съседка. Това разкри пред екип на 2...
Прочети още
НОВ ПРОДУКТ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО „АПИ ЕКСПО-ПЛЕВЕН 2016 г.”

НОВ ПРОДУКТ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО „АПИ ЕКСПО-ПЛЕВЕН 2016 г.”

Владимир 08/03/2016 0
На 11, 12, 13, 14 февруари в Сити център- Плевен за поредна година се проведе пчеларско изложение с международно участие. Най- новият продукт на бълга...
Прочети още
Семинар относно вароатозата

Семинар относно вароатозата

Владимир 08/03/2016 0
О Б Я В АПЧЕЛАРСКО ДРУЖЕСТВО “АКАЦИЯ-КЪРДЖАЛИ” НА 10.03.2016 г. СЕМИНАР С ЛЕКТОРИ д-р. ОРЛИН МАТОВ И д-р. ПЕТКО ЦАЧЕВ. СЕМИНАРЪТ ЩЕ Е ОТНОСНО ВАРОАТОЗ...
Прочети още
Пчелар № 1 за 2013 година

Пчелар № 1 за 2013 година

Владимир 08/02/2016 0
Пчелар № 1 за 2013 годинаИнтервю с Николай Бурулянов...
Прочети още
Как да познаваме истинските восъчни основи

Как да познаваме истинските восъчни основи

Владимир 04/02/2016 0
Восъчните основи представляват восъчни листове, на които от двете страни са гравирани пирамидални вдлъбнатини, наподобяващи дъното на пчелната килийка...
Прочети още
На върха – Николай Бурулянов и фамилия

На върха – Николай Бурулянов и фамилия

Владимир 03/02/2016 0
Националният приз на вестник „Пчела и кошер” заслужено отпътува за Кърджали Залата за пресконференции на БТА беше препълнена от пчелари, гости, почита...
Прочети още